Welcome to Resource Zone.

/World/Polska czy /World/Polski?

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Obie wersje s± mo¿liwe i raczej nie zmienimy nazwy polskiej kategorii ODP

Oto poprawny odsy³acz do dyskusji, jaka przed rokiem odby³a siê na ogólnym forum Resource Zone:
https://resource-zone.com/forum/index.php?showtopic=5602

Podsumowanie dyskusji:
1. Nazwa /World/Polska zosta³a wybrana w pierwszych tygodniach istnienia ODP. Wówczas nie by³o jeszcze zdefiniowanych regu³.
2. Koszt (zarówno techniczny, jak i "marketingowy") przemianowania /World/Polska na ?World/Polski by³by olbrzymi.
3. My, redaktorzy /World/Polska, polubili¶my tê nazwê.
4. S±dzimy, ¿e zarówno Polski [jêzyk], jak i Polska [mowa] s± dobrymi skrótowymi okre¶leniami identyfikuj±cymi narzecze i zasób lingwistyczny.
5. Fraza /World/Polski brzmi nieco nacjonalistycznie przez przymiotnikowe skojarzenia z polskim ¶wiatkiem.

Proponujê nie wracaæ do tego tematu. Je¶li kto¶ naprawdê chce to zmieniæ, to najpierw zapraszamy do redagowania naszej ga³êzi ODP - im kto¶ wiêcej pracuje, tym uwa¿niej jest przez nas s³uchany. ;)
 
Top Bottom