Welcome to Resource Zone.

Wniosek o zostanie redaktorem.

Kiosk24

Member
Joined
Aug 24, 2004
Witam,
wczoraj po raz drugi złożyłem wniosek: "Wniosek do Open Directory - konrad prosi o 20040824629982" o status redaktora Open Directory w kategorii World Polska/Media/Czasopisma
Niestety z automatu dostałem odpowiedź, że ta kategoria jest za duża dla nowicjusza. Nie chciałbym się bez sensu wpisywać na listę kategorii, które są mniejsze, ale nie leżą w kręgu moich zainteresowań, albo wybierać np z interesującej mnie kategorii tylko Miesięczniki.
Czy jest jakiś sposób odwołania się od tej negatywnej decyzji ?

Pozdrawiam
Konrad Kraszewski
Kiosk24.pl
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Taka odpowied¼ nie jest wysy³ana z automatu, ale po rozpatrzeniu wniosku przez zajmuj±cego siê tym redaktora. Je¶li interesuje Pana redagowanie - to dlaczego nie chce Pan rozpocz±æ od mniejszej kategorii, na przyk³ad w³a¶nie miesiêczników, aby nabraæ wprawy i pokazaæ, ¿e robi Pan to dobrze i sprawnie?

Z zasady nie przyznajemy nowym redaktorom prawa redagowania du¿ych i trudnych kategorii. Powód jest prosty: je¶li oka¿e siê, ¿e taki nowicjusz nie radzi sobie najlepiej lub po prostu nie ma czasu lub chêci na zajmowanie siê ODP, to poprawianie po nim wymaga bardzo wiele ¿mudnej pracy.

Je¶li natomiast interesuje Pana wy³±cznie wpisanie w³asnej strony i to koniecznie w niew³a¶ciwej dla niej kategorii, to dziêkujemy, ale z takiej pomocy nie skorzystamy.

Decyzja w sprawie ka¿dego zg³oszenia jest ostateczna. Nie ma technicznej mo¿liwo¶ci powrotu do raz rozpatrzonego wniosku. Jedynym i najprostszym rozwi±zaniem jest wiêc z³o¿enie nowego - nie ma w tym nic niezwyk³ego, wielu najlepszych redaktorów zosta³o niegdy¶ przyjêtych dopiero za którym¶ podej¶ciem.
 

Kiosk24

Member
Joined
Aug 24, 2004
wladek said:
Taka odpowied¼ nie jest wysy³ana z automatu, ale po rozpatrzeniu wniosku przez zajmuj±cego siê tym redaktora. Je¶li interesuje Pana redagowanie - to dlaczego nie chce Pan rozpocz±æ od mniejszej kategorii, na przyk³ad w³a¶nie miesiêczników, aby nabraæ wprawy i pokazaæ, ¿e robi Pan to dobrze i sprawnie?

Z zasady nie przyznajemy nowym redaktorom prawa redagowania du¿ych i trudnych kategorii. Powód jest prosty: je¶li oka¿e siê, ¿e taki nowicjusz nie radzi sobie najlepiej lub po prostu nie ma czasu lub chêci na zajmowanie siê ODP, to poprawianie po nim wymaga bardzo wiele ¿mudnej pracy.

Je¶li natomiast interesuje Pana wy³±cznie wpisanie w³asnej strony i to koniecznie w niew³a¶ciwej dla niej kategorii, to dziêkujemy, ale z takiej pomocy nie skorzystamy.

Decyzja w sprawie ka¿dego zg³oszenia jest ostateczna. Nie ma technicznej mo¿liwo¶ci powrotu do raz rozpatrzonego wniosku. Jedynym i najprostszym rozwi±zaniem jest wiêc z³o¿enie nowego - nie ma w tym nic niezwyk³ego, wielu najlepszych redaktorów zosta³o niegdy¶ przyjêtych dopiero za którym¶ podej¶ciem.
Oczywiście mogę zacząć od redagowania samym miesięczników, ale po pierwsze nie uważam, że kategoria World Polska/Media/Czasopisma jest duża, a po drugie, że jest trudna. Nie wyobrażam sobie czasów oczekiwania na rejestrację strony bez jakiegokolwiek odzewu ze strony osób obsłgujących Katalog w czasie 4-6 miesięcy. Czas poświęcony na odpowiadanie, dlaczego strona nie jest po 8 miesiącach zarejestrowana jeszcze w katalogu można by było poświęcić na rejestrację takiej strony lub konkretną odmowę z podaniem przyczyn.
Widać, że Katalog cierpi na chroniczny brak redaktorów, a może są poprostu kategorie, gdzie jest kilku redaktorów, a są takie, do których przez pół roku nikt nie zagląda ?

Nie mam 12 lat, prowadzę własną firmę i niech mi Pan wierzy, gdybym chciał dodać tylko własną stroną, nie wypełniałbym 2 razy formularza wniosku o status redaktora, tylko wypełniałbym po raz kolejny wniosek o rejestrację strony i dobijałbym się do redaktorów odpowiedzialnych za daną kategorię.
Z racji prowadzonej działalności chcę wspomóc akurat dział World Polska/Media/Czasopisma, który w moim mniemaniu jest zaniedbany.
Jeśli kryterium zapału i ambicji jest ilość wysłanych wniosków o status redaktora, to tylko pogratulować.

Pozdrawiam
Konrad Kraszewski
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
1. Pisa³em ju¿: nie ma mo¿liwo¶ci technicznych powrotu do raz rozpatrzonego wniosku.

2. Chce Pan wspomóc dzia³ "czasopisma"? Wiêkszo¶æ wpisów mie¶ci siê w jego podkategoriach, a nie w kategorii nadrzêdnej. W³a¶nie w podkategoriach pomoc jest najbardziej potrzebna. A skoro interesuje Pana tylko ta kategoria, gdy¿ w³a¶nie tu chce pan wpisaæ w³asn± stronê, to trudno siê dziwiæ, ¿e z rezerw± podchodzimy do takiej oferty.

3. Meta-redaktor, który rozpatruje wniosek, mo¿e oceniæ, czy dana kategoria jest za du¿a i zbyt trudna dla nowicjuszy, gdy¿ zna on jej historiê i zwi±zane z ni± problemy redakcyjne. Nawet je¶li w Pana samo-ocenie potrafi³by Pan stworzyæ i redagowaæ serwis lepszy ni¿ ca³e ODP, to jednak w ODP sprawdzona procedura polega na nabieraniu do¶wiadczenia krok po kroku. Procedura ta oparta jest na do¶wiadczeniach z rozpatrywania wniosków kilkudziesiêciu tysiêcy ochotników.
 

Kiosk24

Member
Joined
Aug 24, 2004
wladek said:
2. Chce Pan wspomóc dzia³ "czasopisma"? Wiêkszo¶æ wpisów mie¶ci siê w jego podkategoriach, a nie w kategorii nadrzêdnej. W³a¶nie w podkategoriach pomoc jest najbardziej potrzebna. A skoro interesuje Pana tylko ta kategoria, gdy¿ w³a¶nie tu chce pan wpisaæ w³asn± stronê, to trudno siê dziwiæ, ¿e z rezerw± podchodzimy do takiej oferty.
Rozumiem, że ma Pan zwyczaj wrzucania wszystkich ochotników do jednego wora. Szkoda, że nie przemawia do Pana ani moja argumentacja, ani profil prowadzonej przeze mnie działalności.
Katalog ODP z tego co rozumiem tworzą wolontariusze. Niech mi Pan wierzy, szanuję zarówno czas swój, jak i innych ludzi, dlatego nie będę się wdawał w dalszą polemikę z Panem. Wniosek złożyłem 2 razy, a ponieważ nie podoba mi się polityka, w której przydatność danego kandydata ocenia się na podstawie ilości wysłanych wniosków, na tym poprzestanę.

Pozdrawiam
Konrad Kraszewski
 
Top Bottom