Welcome to Resource Zone.

Witam w nowym, polskim forum

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
W ¶lad za zmian± oprogramowania Resource Zone mo¿liwe sta³o siê utworzenie nowym forów dla poszczególnych jêzyków. Równocze¶nie wzros³a aktywno¶æ dotychczasowego ogólnego w±tku w ramach ogólnego, ró¿nojêzycznego forum, a wiêc warto utworzyæ osobne forum dla jêzyka polskiego.

Ta wypowied¼ jest zarazem testem: ustawi³em domy¶lne kodowanie dla tego forum na 8859-2 i teraz sprawdzam, co siê stanie z polskimi literami, jakie do niej wstawiam... A wiêc 3-2-1 start! :rolleyes:

Wygl±da na to, ¿e wygl±daj± nie¼le! :)

Przenoszê wiêc na to forum w±tek z dotychczasowego forum ogólnego i od dzi¶ na ka¿dy temat bêdziemy mogli rozmawiaæ w osobnym w±tku.
 

Mariusz

Member
Joined
Jul 25, 2004
Kodowanie

Dzień dobry, coś z tym kodowaniem nie gra, bo u mnie wyświetlają się krzaczki.

A co do mojej wizyty tutaj: Chciałem dodać swoją stronę firmową do wyszukiwarki google no i jestem. Sam nie wiem jak to się stało. Czy Pan wie coś na ten temat.
Pozdrawiam serdecznie.
Mariusz
wladek said:
W ¶lad za zmian± oprogramowania Resource Zone mo¿liwe sta³o siê utworzenie nowym forów dla poszczególnych jêzyków. Równocze¶nie wzros³a aktywno¶æ dotychczasowego ogólnego w±tku w ramach ogólnego, ró¿nojêzycznego forum, a wiêc warto utworzyæ osobne forum dla jêzyka polskiego.

Ta wypowied¼ jest zarazem testem: ustawi³em domy¶lne kodowanie dla tego forum na 8859-2 i teraz sprawdzam, co siê stanie z polskimi literami, jakie do niej wstawiam... A wiêc 3-2-1 start! :rolleyes:

Wygl±da na to, ¿e wygl±daj± nie¼le! :)

Przenoszê wiêc na to forum w±tek z dotychczasowego forum ogólnego i od dzi¶ na ka¿dy temat bêdziemy mogli rozmawiaæ w osobnym w±tku.
 

hADeSik

Member
Joined
Jul 20, 2004
Location
Poland
Witam,
Pozwolê sobie odpowiedzieæ pod nieobecno¶æ wladka

Mariusz said:
co¶ z tym kodowaniem nie gra, bo u mnie wy¶wietlaj± siê krzaczki.
Proszê w profilu forum ustawiæ sobie jêzyk polski - wiêcej

Mariusz said:
Chcia³em dodaæ swoj± stronê firmow± do wyszukiwarki google no i jestem.
tutaj dyskutujemy o dodawaniu stron do katalogu ODP - Google tylko korzysta z bazy katalogu ;)
 

dziadek997

Member
Joined
Jul 26, 2004
hADeSik said:
tutaj dyskutujemy o dodawaniu stron do katalogu ODP - Google tylko korzysta z bazy katalogu ;)
W takim razie mam pytanie:
Czy Google dodaje wszystkie strony z dmoz.org automatycznie, czy te¿ trzeba je dodawaæ samemu oraz jak wielk± wagê przywi±zuje ta wyszukiwarka do tego, czy dana strona jest w katalogu dmoz.org :)
Czy np. dzieki temu pozycja strony w Google znacznie polepsza sie :D
Wiem, ¿e post odbiega znacznie od tematyki forum, ale jak dot±d niegdzie nie znalaz³em interesuj±cych mnie informacji :(
Tym bardziej dziêkuje za wszelkie wyja¶nienia.
---
Pozdrawiam,
dziadek997
 

hADeSik

Member
Joined
Jul 20, 2004
Location
Poland
dziadek997 said:
Czy Google dodaje wszystkie strony z dmoz.org automatycznie, czy te¿ trzeba je dodawaæ samemu oraz jak wielk± wagê przywi±zuje ta wyszukiwarka do tego, czy dana strona jest w katalogu dmoz.org :)
Google ma w zwyczaju raz na jaki¶ czas uaktualniaæ swój katalog o nasze wpisy.
Proponujê porównac kilka kategorii - powinno daæ to jaki¶ pogl±d na to jak takie uaktualnienia przebiegaj±...
Wszelkie dodatkowe informacje na temat katalogu Google mo¿na uzyskaæ w Google lub na forach specjalistycznych.

PS: Do wyszukiwarki Google mo¿na zg³aszaæ strony tutaj ;)
 
Top Bottom