Welcome to Resource Zone.

Ukrainian

Thread starter #1
Joined
Dec 22, 2006
Чи є тут хтось з України?
Я хотів би стати редактором будь якої української категорії, бо стан українського сегменту на Dmoz-і дуже невтішний.

Буду вдячний будь якій пораді, як мені це зробити.

Дякую.
 
Joined
Aug 6, 2008
Я з України. Сама сьогодні подала заявку. Хочу бути редактором розділу - регіональні сайти-Івано-Франківськ ))
 
Joined
Nov 28, 2008
А я не з України, а Росії, але те ж хочу бути редактором, тому той же подав заявку.
 
Joined
Jul 29, 2008
shpak said:
А я не з України, а Росії, але те ж хочу бути редактором, тому той же подав заявку.
Редакторів з України дуже мало, мабуть має сенс подавати заявку до аналогічного російського розділу .
 
Joined
Jan 29, 2009
óêðà¿íñüê³ ðåäàêòîðè

ß ïîäàâ çàÿâêó, ñïîä³âàþñü ñòàòè ðåäàêòîðîì, òîä³ ðîáîòà áóäå ³òè øâèäøå.
 
Joined
Jan 29, 2009
êóïà òåì áåç ðåäàêòîð³â, ì³í³ìóì ñàéò³â

êóïà òåì áåç ðåäàêòîð³â, ì³í³ìóì ñàéò³â â êàòàëîç³... ñõîæå í³õòî öèì âñåðéîç òàê ³ íå çàéìàºòüñÿ... :((
 
Joined
Aug 14, 2009
òåæ â³äïðàâèâ çàÿâêó ³ ïðèéøëî ï³äòâåðäæåííÿ ç êîäîì. ÷åêàþ çàðàç)
áóäó ðåäàãóâàòè - óêðà¿íà: ìèñòåöòâî òà ðîçâàãè
 
Joined
Jul 18, 2004
Хочу редагувати розділ "Комп'ютерні ігри", бо щось він зовсім скупий. Але відповідь так і не приходе, ви подавали заявку на якій мові, можливо модератор не розуміє мови на якій я заповнював форму?
 

kovrad

Curlie Meta
Joined
Jan 14, 2010
Location
Україна
Ïîðàäè

Çàïîâíþâàòè ôîðìó òðåáà àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

Ðîçä³ë, ÿêèé âè âèáðàëè, ìîæóòü ðîçãëÿíóòè ÿê çàâåëèêèé äëÿ ïî÷àòê³âöÿ. ßêùî îòðèìàºòå â³äìîâó, òî ðàäæó âèáðàòè ÿêèéñü ìåíøèé ðîçä³ë.

ßêùî â³äïîâ³äü äóæå äîâãî íå ïðèõîäèòü, òî ìîæíà ñïèòàòè ïðî öå íà ôîðóì³
https://www.resource-zone.com/forum/index.php?showforum=11
 

selok

New Member
Joined
Sep 21, 2010
Вітаю,
1. В зв'язку з тим, що можливо не всі, хто надавав заявку на отримання повноважень редактора, отримали повідомлення про рішення, вирішив повідомити - на сьогодні усі заявки розглянуто. Таким чином, якщо Ви не отримали відповідь на свою заявку - вона відхилена.

2. Також пропоную ознайомитися з переліком основних рекомендацій, щодо складання заявок на отримання прав редагування.

- Ваш запит повинен бути написаним українською та бути вільний від граматичних помилок.

- До розділу українською мовою World/Ukrainian/ надаються сайти зміст яких виключно українською, або ці сайти мають повноцінну версію українською. Тому, назви та описи посилань на сайти, як і зміст самих сайтів, що надаються як приклади повинні бути виключно українською мовою.

- Сайти повинні відповідати тематиці того розділу на який Ви бажаєте отримати права редагування, та відповідати критеріям відбору щодо розміщення сайтів у каталозі ODP.

- Додавати «свої» сайти до каталогу ODP не забороняється, але це не повинно бути єдиною метою, також не слід їх надавати, як приклади при складанні заявки.

- Вітається вказувати всі сайти до яких Ви маєте відношення, навіть якщо вони на інших мовах та їх кілька десятків; також слід вказувати саме яке відношення ви до них маєте.

- Вітається вказувати дійсну та докладну інформацію про себе.

- Якщо у розділі, на який Ви бажаєте отримати права редагування, є підрозділи - спробуйте для запиту підібрати один з підрозділів. Отримати права на редагування більшого розділу або розділу який вас більше цікавить ви зможете потім, коли наберетеся досвіду у меншому. У загальному випадку, права на редагування легше отримати для невеликого розділу. Спробуйте такий знайти, наприклад у регіональному розділі каталогу, де сайти розміщуються за регіональним принципом або місцем розташування.

- Вас не повинно турбувати, що у розділі в якому ви б хотіли отримати права на редагування вже є редактор.

Якщо стосовно наданих порад будуть питання, запитуйте - спробую допомогти.

З повагою,
CatMod World/Ukrainian
 

SpeechUa

New Member
Joined
Mar 23, 2011
Подав заявку на редагування розділу, в якому всього 23 сайти та потребує редактора. Щось ніякої відповіді немає покищо.
 

kovrad

Curlie Meta
Joined
Jan 14, 2010
Location
Україна
Подав заявку на редагування розділу, в якому всього 23 сайти та потребує редактора. Щось ніякої відповіді немає покищо.
Розгляд заявок займає деякий час: від кількох днів до кількох місяців. Але в будь-якому разі відповідь приходить: позитивна чи негативна. Іноді вона потрапляє в спам.
Скільки вже минуло часу? На цьому форумі прийнято запитувати про статус заявки після 14 днів.
 

ZippoUA

New Member
Joined
Jan 2, 2012
Location
Ukraine, lviv
03.01.2012 подав заявку на редактора в розділ /Спорт/Екстрім/ (який востаннє оновлювався 07.03.2010).
Цікавить мій статус заявки. Наперед дякую.
 
Top Bottom