Welcome to Resource Zone.

Szkoda zachodu :)

adamr

Member
Joined
Mar 24, 2007
Przegl±daj±c to forum odnoszê wra¿enie, ¿e s³u¿y ono jedynie wymianie mniej lub bardziej wyszukanych obelg.
To , ¿e w niektórych kategoriach redaktorzy dodaj± strony do dmozu w tempie 1/ rok jest oczywiste i stosunkowo proste do udowodnienia.

To ¿e niektórzy z nich czerpi± korzy¶ci z bycia redaktorem DMOZ te¿.

Nie zmienia to jednak faktu, ¿e idea DMOZ jest piêkna i znaczna czê¶æ redaktorów odwala dobr± robotê.
Niestety zawsze znajdzie siê jaka¶ czarna owca. Pozdrawiam wszystkich uczciwych redaktorów nie przemujcie siê i róbcie swoje.
 
Top Bottom