Welcome to Resource Zone.

Strony domowe u¿ytkowników prywatnych.

niumen

Member
Joined
Jun 7, 2004
Thread: World/Polska.
Witam
Ciekawi mnie jak s± interpretowane strony domowe osób, które maj± na celu promowanie "w³asniej osoby", a nie tylko w³asnej twórczo¶ci.
Czy wnioski o dodanie do katalogu strony domowej musi spe³niaæ jakie¶ warunki.
Czy poza wymaganiom jakie narzuca 'DMOZ', równie¿ bierze siê pod uwage szate graficzn±, ilo¶æ "¶wiecide³ek" typu JavaScript, oraz innych tego typu rzeczy, tzn aby nie by³o tego za du¿o ?
Wiadomo równie¿ ¿e strony czysto amatorskie, zarówno te lepsze i gorsze, s± zamieszczone na "darmowych" serwerach, oraz posiadaj± nieciekawe adresy, czy alias do strony np. "domowej" mo¿e byæ rozpatrywany w sposób szczególny ?
A na koniec zapytam czy to ¿e strona jest wpisana do katalogów innych "wyszukiwarek" i jest na wysokich pozycjach, czy to ma równie¿ znaczenie podczas dodawania nowych URL do katalogu 'DMOZ' ?
Dziêkuje.
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Strony domowe gromadzone s± w odpowiedniej kategorii tematycznej: World/Polska/Spo³eczeñstwo/Strony_osobiste oraz ewentualnie w odpowiedniej kategorii regionalnej.

Szata graficzna i ¶wiecide³ka, o ile nie utrudniaj± drastycznie zapoznania siê z w³a¶ciw± tre¶ci±, nie maj± wp³ywu na wpisanie strony.

Do niedawna nie mia³o równie¿ ¿adnego znaczenia, na jakim serwerze umieszczona jest strona: na w³asnym, wynajêtym czy te¿ publicznie dostêpnym darmowym, jednak w ostatnich miesi±cach strony na darmowych serwerach s± pod szczególn± obserwacj±. Niestety nasili³y siê bowiem dwa nieprzyjemne zjawiska:

1. usuwanie przez administratorów takich serwerów stron "zbyt" popularnych i generuj±cych zbyt du¿y ruch lub te¿ ograniczanie do nich dostêpu przez okresowe blokowanie lub limitowanie liczby po³±czeñ. W efekcie interesuj±ca strona na darmowym serwerze szybko przestaje byæ dostêpna.

2. "porywanie stron" przez hakerów, którym uda³o siê zdobyæ has³o lub wyczekaæ na moment wyga¶niêcia okresu wa¿no¶ci strony. PO takim przejêciu cudzej strony s± na niej umieszczane (zamiast lub w g³êbi w³a¶ciwej tre¶ci) materia³y obsceniczne, nielegalne itp. W efekcie w katalogu pojawiaj± siê wpisy z tre¶ciami, których na pewno nie zalecamy i które na pewno nie pasuj± do wcze¶niejszego opisu oraz kategorii, do której taka strona zosta³a wpisana.

To, czy strona jest wpisana do innych katalogów i na jakiej pozycji zupe³nie nas nie interesuje. Redaktorzy nigdy tego nie sprawdzaj±.
 
Top Bottom