Welcome to Resource Zone.

Spam

bzck

Member
Joined
Sep 28, 2009
Witam nowy jestem w tym temacie i chcia³em zapytaæ czy dodaj±c kilka razy t± sam± stronê nie zostanie to potraktowane jako jaki¶ spam? Za du¿o jest tu niewiadomych i poprostu jako laik widz±c ¿e nie wyskakuje moja strona dodawa³em j± ponownie powiedzmy z 5 razy w przeci±gu 2 miesiêcy, ostatni± rzecz± na jakiej mi zale¿y jest zablokowanie mo¿liwo¶ci dodania strony do DMOZ.
 

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
Byæ mo¿e nie pomo¿e to w przyspieszeniu procesu przegl±dania sugerowanego przez Ciebie wpisu. Tak jak egzaminatora nie przekona ustawiczne "pan da 3" :p

D³ugie przerwy wynikaj± z braku ochotników na dan± ga³±¼ katalogu, strona mo¿e zostaæ przesuniêta na inn± ga³±¼, b±d¼ sugestia nie zosta³a przyjêta w ogóle.

Niestety nie ma mo¿liwo¶ci, aby u¿ytkownik zosta³ o tym poinformowany. Co najwy¿ej redaktor mo¿e, ale nie musi skontaktowaæ siê z osob± odpowiedzialn± za dan± stronê w ramach poprawy zastanej sytuacji.

Je¶li strona nie spe³nia wymagañ znajduj±cych siê w opisie danej kategorii to niestety mo¿na byæ skazanym na wieczn± nie¶wiadomo¶æ...
 
Top Bottom