Welcome to Resource Zone.

Rss

stimoroll

Member
Joined
Oct 7, 2005
Czy dodawanie kana³ów RSS dzia³a poprawnie ? Próbowa³em dodaæ kana³ :
http://www.mechanizator.pl/Specjalna:WikiFeeds/rss/newestarticles
niestety dmoz wyrzuci³ ¿e nie znalaz³ strony (Error 404) po czym poda³ komunikat:
Ten URL nie jest prawid³owym RSS 2.0 lub ni¿szym.

Server returned HTTP Error 404: Not Found


Je¶li to zwyk³a strona www, a nie wyci±g RSS, to mo¿esz zignorowaæ ten komunikat i kontynuowaæ.

Je¶li to jest wyci±g RSS, skontaktuj siê z w³a¶cicielem strony. Poinformuj go, ¿e dodasz wyci±g RSS do ODP, je¶li tylko przejdzie walidacjê pod adresem http://feeds.archive.org/validator/. (W³a¶ciciel strony mo¿e tam wkleiæ adres swojego odsy³acza do wyci±gu RSS, aby zobaczyæ b³êdy.)
gdzie strona: http://feeds.archive.org/validator/
po prostu nie istnieje
 
Top Bottom