Welcome to Resource Zone.

Pytanie o aktywno¶æ redaktora

Thread starter #1
Joined
Feb 11, 2007
Rozumiem, ¿e uzyskanie informacji na temat statusu sugerowanego wpisu jest aktualnie nie mo¿liwa. W zwi±zku z tym trochê ciê¿ko okre¶liæ na czym siê stoi :) (tym bardziej wobec ostatnich problemów z serwerami). Chcia³em uzyskaæ odpowied¼ od redaktora kategorii "Top: World: Polska: Biznes: Us³ugi: Doradztwo: Rachunkowo¶æ i podatki" niestety nie uzyska³em ¿adnej odpowiedzi. czy kto¶ jest w stanie udzieliæ mi informacji czy redaktor tej kategorii zwany "stju" jest aktywnym redaktorem?

Chodzi mi o to by wiedzieæ czy strona przeze mnie zg³oszona ma w ogóle szanse na ukazanie siê. Czy próby kontaktu z redaktorami poprzez stronê dmoz w ogóle maj± sens i s± czytane przez nich? Trochê du¿o tych pytañ ale by³bym bardzo wdziêczny gdyby kto¶ choæ na ich czê¶æ spróbowa³by odpowiedzieæ.
 
Moderator #2

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Skoro redaktor jest widoczny na stronie danej kategorii, to znaczy, ¿e jest aktywny. Wiadomo¶ci wysy³ane do redaktorów zwykle s± czytane, ale nie zawsze redaktorzy na nie odpowiadaj± (z ró¿nych powodów). Z pewno¶ci± formularz kontaktu z redaktorem nie powinien byæ traktowany jako zamiennik formularza zg³aszania stron czy jako sposób na otrzymanie informacji o statusie strony i nie dziwiê siê, ¿e na takie monity nie redaktorzy nie wysy³aj± odpowiedzi.

Aktywno¶æ jednego redaktora nie jest wyznacznikiem tempa redagowania jakiej¶ kategorii, poniewa¿ mog± w niej redagowaæ tak¿e inni redaktorzy z kategorii nadrzêdnych.
 
Top Bottom