Welcome to Resource Zone.

problem z uaktualnieniem wpisu

bandi

Member
Joined
Sep 5, 2006
Witam

Posiada³em stronkê pod adresem bandi anv pl / monety i teraz po wykupieniu domeny chcia³êm zmieniæ wpisy na adres monety info pl

Zmieni³em adres strony i uaktualni³em go w katalogu. Jak wchodzi siê bezpo¶rednio do kategorii:
Top: World: Polska: Wypoczynek: Hobby: Kolekcjonerstwo: Numizmatyka to wpis posiada prawid³owy adres.
Ale ju¿ poziom wy¿ej:
Top: World: Polska: Wypoczynek: Hobby: Kolekcjonerstwo:
adres jest w starej postaci. Ka¿dej wy¿szej równie¿ jest po staremu. Chcia³bym aby wszystkie linki prowadzi³y pod ten sam adres.
I dlaczego tak siê dzieje, ¿e na najni¿szym poziomie jest OK a na wy¿szych ju¿ nie??
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Prawdê mówi±c nie potrafiê zrozumieæ, na czym polega problem. Strona jest wpisana tylko do jednej kategorii (numizmatyka) i tylko z nowym adresem. Gdzie pojawia siê stary adres?
 

bandi

Member
Joined
Sep 5, 2006
na ka¿dym wy¿szym poziomie po wpisaniu w wyszukiwarce has³a monety, czy bandi

np.:
search .dmoz .org/cgi-bin/search?search=monety&all=yes&cs=UTF-8&cat=World%2FPolska%2FWypoczynek%2FHobby%2FKolekcjonerstwo

pokazuje siê wtedy stary adres bandi anv pl / monety

i ¿eby by³o ciekawiej pokazuje, ¿e znalaz³ go w kategorii numizmatyka

Monety Bandiego - Katalogi monet obiegowych od 1990 r. oraz wszystkich 2 z³ od 1995 r. wraz z wizerunkami. Nowo¶ci NBP, banki i waluty ¶wiata, wizerunki monet euro.
-- http ://bandi. anv .pl/monety/ World: Polska: Wypoczynek: Hobby: Kolekcjonerstwo: Numizmatyka (4)


Ps. I przy okazji czy mo¿na prosiæ o zmianê nazwy na "Numizmatyka - monety Bandi'ego" (z góry dziêki)
 

hADeSik

Member
Joined
Jul 20, 2004
Location
Poland
Baza wyszukiwarki jest aktualizowana z opó¼nieniem, proszê sprawdziæ wyniki wyszukiwania za ok. 2 tygodnie.

Co do zmiany tytu³u proszê zg³osiæ zmianê przez formularz uaktualnienia, je¶li redaktor danej kategorii uzna zmianê za zasadn±, dokona aktualizacji.
 

bandi

Member
Joined
Sep 5, 2006
jak to ponownie zmieniæ?

He he minê³y dwa tygodnie i baza siê uaktualni³a tyle, ¿e ca³kowicie na wersjê poprzedni±, ³±cznie z katalogiem sk±d znikn±³ nowy adres.

Czy mam ca³± procedurê zaczynaæ od pocz±tku??
 

bandi

Member
Joined
Sep 5, 2006
Ciekawa sytuacja raz jest dobrze a raz ¼le.
Wyszukuje pokazuje siê stary adres, dajê od¶wie¿ i jest dobrze, ponownie od¶wie¿ i jest ¼le, ale najczê¶ciej pokazuje ¼le.
Np. przed chwil± trzy razy pokaza³o prawid³owy adres a teraz ju¿ ca³y czas z³y.
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Faktycznie, wygl±da na to, ¿e wyszukiwarka korzysta z nieaktualnych danych:
Search database last updated on: Fri Aug 11 18:21:12 EDT 2006
Niemniej na stronie kategorii wpis jest w³a¶ciwy, wiêc moim zdaniem nie ma powodu do zmartwieñ – wszystko powinno siê za jaki¶ czas ustabilizowaæ.
 

tasdj

Member
Joined
Dec 1, 2006
Ja mam podobny prblem

jaskch said:
Faktycznie, wygl±da na to, ¿e wyszukiwarka korzysta z nieaktualnych danych:

Niemniej na stronie kategorii wpis jest w³a¶ciwy, wiêc moim zdaniem nie ma powodu do zmartwieñ – wszystko powinno siê za jaki¶ czas ustabilizowaæ.
mam wpis Tasdj *PL - Koty brytyjskie, szkockie zwis³ouche, sfinksy. Og³oszenia, zdjêcia, aktualno¶ci.
-- http://www.tasdj.hodowca.pl/ World: Polska: Dom: Zwierzaki: Koty: Hodowle (1)
próbujê od roku zmieniæ adres jestem laikiem w tych sprawach zaczo³em nie dawno i korzysta³em kiedy¶ z domeny www.hodowca.pl
teraz mam swoj± www.tasdj.pl
i za nic nie mogê zaktualizowaæ .
Mo¿y by kto¶ doradzi³ jak to zrobiæ
 

tasdj

Member
Joined
Dec 1, 2006
jaskch said:
Po pierwsze: nie spamowaæ katalogu → https://curlie.org/World/Polska/guidelines/spamming.html
Po drugie: poczekaæ, a¿ zostan± usuniête skutki ostatniej awarii.
Po trzecie: jak ju¿ wszystko bêdzie dzia³a³o zg³osiæ aktualizacjê strony (raz wystarczy) i cierpliwie poczekaæ.
zawsze stara³em siê robiæ wszystko zgodnie z regulaminem
wiem ¿e stronê zg³asza³êm ( zmiany strony)
kilkakrotnie mo¿e i to mo¿na nazwaæ spamowaniem ,ale wiesz jak siê cz³owiek nie zna i nie mam kogo zapytaæ ?
Zdawa³o siê cz³owiekowi ¿e robi jaki¶ b³±d, bo zg³osi³em od razu gdzie¶ w Listopadzie 2005 roku no i czekam i czekam .
o wiêc nie dziw siê ¿e cz³owiek g³upieje pó¼niej prawie co 2 miesi±ce zg³asza³em i czekam .
tak d³ugo czekam ¿e dotar³em do tego Forum i my¶la³em ¿e czego¶ siê dowiem co robiê nie tak, no niestety , to co napisa³e¶ toju¿ robi³em i nic:(
 
Top Bottom