Welcome to Resource Zone.

Pomocy! Jak d³ugo mam czekaæ na dodanie do katalogu?

babyair

Member
Joined
Jul 9, 2009
:icon_ques
Ja przepraszam bardzo ale pomimo bardzo poprawnego opisu strony i wszystkich parametrów o które prosicie, pomimo, iz wszystko uczyni³am "po Bo¿emu" mojej strony <url deleted> nie ma!!!! Có¿ mam uczyniæ, jak funkcjonowaæ??? POMOCY !!!!!!!!!!!
To strona biznesowa a bez indeksowania nie da rady funkcjonowaæ. Je¶li wszystko jest tylko w waszych rêkach pomó¿cie. Próbowa³am powtórzyæ czynno¶æ ale piszecie ¿eby nie robic tego wielokrotnie. Mas³o ma¶lane i brak pomocy. Czy naprawdê indeksowanie w wiêkszo¶ci wyszukiwarek zale¿y tylko od Was?
ZDESPEROWANA!
:( :icon_ques
 

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
To nie jest tak, katalogi internetowe stoj± obok wyszukiwarek internetowych i w domy¶le nie s³u¿± podbijaniu indeksów stron.

To ju¿ kreatywno¶æ "szpeców" od SEO (optymalizacji stron w wyszukiwarkach) powoduje, ¿e w powszechnej opinii uto¿samia siê funkcjonalno¶æ katalogu z wyszukiwark±. Owszem, Google korzysta z danych DMOZ, ale robi to za pomoc± niszowej us³ugi katalogowania, która swego czasu by³a popularna, teraz nie jest (coraz dalej trzeba brn±æ w googlowe menu, ¿eby dotrzeæ do zak³adki katalogowania). Jest to us³uga dodana i jedyn± zauwa¿aln± funkcjonalno¶ci± w g³ównym silniku wyszukiwarki (poza taksonomi±) jest opis strony wed³ug redaktorów Open Directory Project.

Polecam aktualne, drugie wydanie ksi±¿ki B. Danowskiego i M. Makaruka p.t. "Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW" wydawnictwa Helion. Tam jest opisane co i jak, aczkolwiek o DMOZ-ie panowie siê zbytnio nie rozpisali, choæ siedzimy w kilku miejscach na ichniejszym indeksie :D

Niestety polityka katalogu Open Directory Project (DMOZ) nie pozwala na rozpatrywanie indywidualnych przypadków. Kiedy¶ tak by³o, ale nie za moich czasów. W katalogu tym jestem stosunkowo niedawno...

S± jeszcze inne metody na promocjê Twojej strony, szybsze od tego katalogu. Tam za szybko¶æ generalnie siê p³aci, np. us³uga ekspresowego dodania strony na http://katalog.onet.pl (10 PLN), albo reklama w postaci linków tekstowych w odpowiednim miejscu na http://forum.gazeta.pl (30 PLN za tydzieñ), albo nawet na stronie g³ównej http://gazeta.pl (128,10 PLN wg. aktualnego cennika). Jest jeszcze polski Netsprint.pl oraz oczywi¶cie linki sponsorowane na Google. Za tak± reklamê naturalnie trzeba p³aciæ i biznesy tak ju¿ robi±, by zachêciæ konsumentów. Choæ bardziej robi siê to w mediach tradycyjnych, ale który start-up staæ na reklamê w TV ?

Je¶li jednak bardzo Tobie zale¿y na prêdkim dodaniu strony do naszego katalogu, a mo¿e to trwaæ zarówno dwa miesi±ce jak i dwa lata to mo¿esz rozwa¿yæ aplikowanie na redaktora, to nic nie kosztuje.

Byæ mo¿e w Twojej kategorii w³a¶nie nie ma redaktora. Trzeba jednak poczytaæ trochê o tych zasadach rz±dz±cych projektem. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e przyjêcie b±d¼ odrzucenie aplikacji na redaktora trwa zdecydowanie krócej, ni¿ sugerowanie URL do katalogu ;)

Na koniec jeszcze jedna uwaga, DMOZ nie jest narzêdziem dla niecierpliwych. Mi³ego dnia.
 
Top Bottom