Welcome to Resource Zone.

Polskie czcionki w katalogu DMOZ

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Czy chodzi o formularz do zg³aszania propozycji?

Nie s±dzê, aby to by³o pilne - zazwyczaj zg³aszaj±cy wie, jak zapisaæ nazwê swojej domeny w ASCII (w formacie xn-...).

W samym katalogu chyba nie ma problemu: redaktor mo¿e wpisaæ domenê w formacie ASCII i opisaæ j± uzywaj±c polskiej wersji.
 
Top Bottom