Welcome to Resource Zone.

Odpowied¼ na wniosek o przyjêcie do grona redaktorów.

Abinthenet

Member
Joined
Apr 19, 2006
Witam.

21 kwietnia br. wys³a³em i dosta³em potwierdzenie otrzymania wniosku o przyjêcie do grona redaktorów ODP. Z informacji jakie mo¿na znale¼æ na tym forum wynika, ¿e najczê¶ciej czas rozpatrywania takiego wniosku nie przekracza 1 miesi±ca. W moim przypadku okres ten min±³ parê dni temu a odpowiedzi jak dot±d nie otrzyma³em.
Je¶li to mo¿liwe, prosi³bym o sprawdzenie statusu mojego wniosku.
Klucz rejestracyjny: 12920797d6652c46348e8784c4c205cf

Pozdrawiam.
 

Abinthenet

Member
Joined
Apr 19, 2006
Wygl±da na to, ¿e nie zachowa³em odpowiedniej formy dla tego zapytania, pozwolê sobie wobec tego ponowiæ je jeszcze raz.
21 kwietnia 2004 z³o¿y³em wniosek o redagowanie kategorii:
dmoz.org/Adult/World/Polska/Katalogi_i_spisy_stron/Toplisty/.
Jak dot±d nie otrzyma³em ¿adnej odpowiedzi, w zwi±zku z tym proszê o sprawdzenie statusu mojego wniosku.

Z góry dziêkujê.
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Istotnie, taki wniosek z³o¿ony we wskazanym dniu wci±¿ czeka w kolejce. Problem jest w tym, ¿e metaredaktorzy zajmuj±cy siê stronami dla doros³ych nie znaj± polskiego, a ci, którzy zajmuj± siê stronami polskimi zwykle nawet nie zagl±daj± do wniosków dotycz±cych dzia³u Adult.

Dziêkujê za sygna³, zajmê siê zorganizowaniem wspó³dzia³ania obu grup.
 
Top Bottom