Welcome to Resource Zone.

jestem kompletnym żółtodziobem jeśli chodzi o Dmoz...

Thread starter #1
Joined
Jun 26, 2007
...i mam pytanie od czego zacząć:icon_ques I co najważniejsze jak się loguje do DMOZ-a:icon_ques Bardzo proszę o odpowiedź z góry DZIĘKUJE. :)
 
Moderator #2

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Je¶li jeste¶ redaktorem, to wszystkie informacje na ten temat znajduj± siê w mailu z informacj±, ¿e zosta³e¶ redaktorem. Jest tam login i has³o, którego nale¿y u¿yæ loguj±c siê na stronie http://editors.dmoz.org/editors/

Je¶li jeszcze redaktorem nie jeste¶, to mo¿esz nim zostaæ wysy³aj±c formularz „Zostañ redaktorem” dostêpny na górze wiêkszo¶ci z kategorii.

Je¶li formularz ju¿ wype³ni³e¶ i wys³a³e¶, ale maila z loginem i has³em jeszcze nie masz, to znaczy, ¿e nie przeczyta³e¶ dok³adnie informacji zamieszczonych w formularzu, a mianiowicie:

Twój wniosek trafi do jednego lub kilku najbardziej do¶wiadczonych redaktorów, którzy zdecyduj± o jego losach na podstawie zawartych w nim informacji.
 
Top Bottom