Welcome to Resource Zone.

Jak zostaæ redaktorem?

I

Igor13

Witam !
Dwukrotnie wypelenialem wniosek dla redaktora dla dzialu "spadochroniarstwo" pierwszy raz w maju, drugi w lipcu... niestety calkowite zero odzewu. Nie otrzymalem nawet potwierdzenia czy wniosek zostal przyjety, odrzucony, czy moze cos jest nie tak ?
Czy czeka on w jakiejs kolejce ?
 

martyn.pl

Member
Joined
May 2, 2004
Status edytora

Witam wysłałem dziś zgłoszenie na edytora:

data: 2.05.2004
nick: martyn84
kategoria: /World/Polska/Zakupy/
przysłane ID: opendir - 5678c954fd04102f821787fbcd4aa2c6

Prosze o sprawdzenie :
-czy wszysytko dokonałem sprawnie
-jaki jest mój obecny status
-w ciągu jakiego czasu mogę oczekiwac na pozytywne rozpatrzenie mojego zgłoszenia

Pozdrawiam martyn.pl
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Drymer:

Zapytaj na tym forum
Obecnie mo¿na takie pytania zadawaæ w tym w±tku lub w osobnym w±tku na tym forum. Nie trzeba zadawaæ pytañ w w±tku angielskojêzycznym.

Ogólne rady i informacje:

  1. Do ka¿dego zg³aszaj±cego, który wype³ni³ i wys³a³ formularz, wysy³any jest automatycznie list z numerem wniosku i pro¶b± o potwierdzenie zg³oszenia. Dopiero po potwierdzeniu zg³oszenia wniosek kierowany jest do kolejki czekaj±cych na rozpatrzenie. Czasem list nie dochodzi, ostatnio na przyk³ad zdarza siê, ¿e operator serwera pocztowego uznaje listy z serwerów AOL za spam. Je¶li list z pro¶b± o potwierdzenie nie dojdzie w ci±gu 3 dni, wówczas trzeba ponownie wype³niæ wniosek podaj±c inny adres - redaktor ODP musi mieæ sprawne i regularnie sprawdzane konto email, które przyjmuje listy z ODP.
  2. Zg³oszenia nowych redaktorów s± zwykle rozpatrywane w ci±gu od kilku dni do dwóch tygodni. Zdarzaj± siê jednak okresy, gdy kolejka wyd³u¿a siê do miesi±ca.
  3. Wnioski wype³nione niestarannie z zasady nie s± akceptowane.
  4. Nie przyjmujemy nowych redaktorów bez do¶wiadczenia w ODP do du¿ych lub trudnych kategorii. Wniosek nowego redaktora o redagowanie /World/Polska/Zakupy nie ma du¿ych szans (zaproszenie na stronie skierowane jest tak¿e do redaktorów ODP zajmuj±cych siê obecnie innymi kategoriami). Dobrym pomys³em jest rozpoczêcie wspó³pracy z ODP od ma³ej kategorii regionalnej lub niewielkiej kategorii kulturalnej lub naukowej.
  5. Czasem wniosek jest odrzucany z przyczyn le¿±cych po stronie ODP, na przyk³ad wybrana kategoria przewidziana jest do reorganizacji. Warto wiêc wskazaæ ewentualn± rezerwow± podkategoriê.
  6. Wnioski do /World/Polska najczê¶ciej rozpatrywane s± przez moderatorów kategorii /World/Polska lub meta-redaktorów regularnie czytaj±cych to forum. Zdarza siê jednak, ¿e wniosek zostaje odrzucony przez meta-redaktora spoza tego grona. Wówczas trudno sprawdziæ, kto i dlaczego odrzuci³ taki wniosek. Je¶li wniosku nie ma w kolejce, to trzeba go zg³osiæ ponownie.
  7. Nie ma technicznej mo¿liwo¶ci ponownego rozpatrzenia raz odrzuconego wniosku. Warto próbowaæ ponownie, gdy¿ wielu redaktorów przyjmowanych jest przy powtórnym podej¶ciu, ale trzeba starannie i kompletnie wype³niæ nowy wniosek. Proszê nie odwo³ywaæ siê do wcze¶niejszych wniosków, gdy¿ zapoznanie siê z nimi jest na bardzo trudne (technicznie i organizacyjnie) lub wrêcz niemo¿liwe.
 

strojano

Member
Joined
Sep 9, 2004
Witam!

Mam jedno ma³e pytanko... Zg³osi³em siê na redaktora ma³ej kategorii, która potrzebowa³a redaktorka :) Pewnie powiecie, ¿e siê za bardzo przejmujê, skoro jeszcze nawet nie dosta³em potwierdzenia, ale mimo to zapytam, bo chcê siê tym zadaniem rzetelnie zaj±æ... Do kogo (nie znam niestety "difolt leg³id¿") bêdê móg³ siê zg³osiæ je¶li na pocz±tku bêdê mia³ jakie¶ w±tpliwo¶ci, pytania albo uwagi??

Z góry THX za help :)

PS. Czy w przypadku odrzucenia wniosku informacja na ten temat równie¿ zostanie do mnie przes³ana, czy mo¿e szanowne kolegium redakcyjne pozostawi mnie w b³ogiej nie¶wiadomo¶ci :p :) ??
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Ka¿dy nowy redaktor dostaje powitalny list, w którym znajduj± siê najwa¿niejsze informacje oraz zalecenie dok³adnego zapoznania siê z poradnikiem redaktora (jest on publicznie dostêpny: http://editors.dmoz.org/World/Polska/guidelines/ )

W razie w±tpliwo¶ci redaktorzy korzystaj± z dostêpnego dla nich forum.

W razie odmowy przyjêcia wysy³any jest list, w którym czêsto znale¼æ dok³adniejsze wyja¶nienia i propozycje.
 

niumen

Member
Joined
Jun 7, 2004
guidelines

Cytuje:
"jest on publicznie dostêpny: http://editors.dmoz.org/World/Polska/guidelines/"

Mnie siê pyta o has³o administratora ODP jak w to kliknê.
 

strojano

Member
Joined
Sep 9, 2004
Witam ponownie :)

Od potwierdzenia mojego wniosku up³ynê³y 3 tygodnie, wakacje siê skoñczy³y, kategoria ma mniej ni¿ 100 wpisów i nadal nie ma redaktora, a ja nie dosta³em ani listu odmownego, ani pozytywnego :( Mam siê ju¿ martwiæ?

Stach
 
Top Bottom