Welcome to Resource Zone.

Drodzy Redaktorzy

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Wczoraj napisałem na forum prośbę, która została zamieciona do archiwum.
Rozumiem, że prośba była niewygodna.

Poczytałem sobie trochę forum i wyczytałem że nie ma żadnych gwarancji, że robicie to w czasie wolnym, itp. itd - krótko mówiąc jesteście wolontariuszami.

Moim zdaniem nie można jednak przyznawać sobie statusu Świętej Krowy z tego powodu, ze robicie to za darmo i w czasie wolnym. Przecież zgłaszając się na redaktorów liczyliście się chyba z tym, że będzie Wam zabierało to sporo czasu.


Tak się składa że i ja zatrudniam wolontariuszy i w życiu nie zgodziłbym się, by nie robili tego co zostało ustalone, motywując to tym że robią to za darmo i w czasie wolnym.


Na mojej stronie również publikowane są ogłoszenia, które czasem nie spełniają wymogów regulaminowych. Nie jest tego dużo, czasem 20 dziennie, niekiedy 30- myślę, że w małej kategorii DMOZa nie jest tego dużo więcej. Odrzucenie ogłoszeń jednemu moderatorowi nie więcej niż 20 -30 minut dziennie przy czym ZAWSZE podaje on przyczynę odrzucenia. By ułatwić sobie życie, zrobiliśmy sobie kilkanaście checkboxów z najczęściej występującymi błędami. W ten sposób odrzucenie 90% ogłoszeń wymaga 3-4 kliknięć a zainteresowany przynajmniej wie co zrobił źle.

Nie wierzę że takiej organizacji jak DMOZ nie stać na tak proste narzędzia.

Kiedyś, dawno temu był sobie redaktor, który pisał o przyczynach odrzucenia, więc jednak można jak się chce.

Jestem pewien, ze moja strona została odrzucona ponieważ widzę w interesującej mnie kategorii strony których domeny zostały zarejestrowane dużo później niż na ja dodałem stronę do DMOZu.

Czy naprawdę tak ciężko odpowiedzieć na moją prośbę o powody odrzucenia strony?

Tym bardziej że nie zależy mi ani na pozycjonowaniu (bo jestem na pierwszych miejscach w google pod interesującymi mnie frazami), ani na zwiększeniu PR (mam już 5 a na 6 przyjdzie mi poczekać co najmniej kilka lat), ani na kasie bo strona jest pro-społeczna i nie zarabiam na niej, tylko do niej dokładam).

Zależy mi na jej jak największej popularyzacji, z powodów statutowych.

Ponawiam więc moją prośbę o informację na temat przyczyn odrzucenia, bo mam nadzieję że moje niezadowolenie z pracy redaktorów, które wyraziłem w tym wątku nie będzie przyczyną jej kolejnego odrzucenia.Edit

P.S.
Pooglądałem sobie kategorię Top: World: Polska: Dom: Zwierzaki

Tam naprawdę jest straszny bałagan, sporo stron już nie działa, są za to dodane blogi z 5 notatkami i co najmniej kilkanaście stron, które
nie mają żadnej wartości.
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Zgłosiłem się na redaktora kategorii, ale nie zostałem przyjęty ze względu na to że kategoria była dla mnie za duża. Zgłosiłem się do mniejszej, ale moje zgłoszenie zostało ponownie odrzucone, tym razem już bez konkretnego powodu.

Ponieważ jednak dość często korzystam z dmozu trafia mnie bałagan w kategoriach związanych ze zwierzętami.

Nie mając możliwości redagowania katalogu spróbuję może tutaj pomóc szanownym redaktorom choćby posprzątać bałagan, który panuje w kategoriach w których bywam najczęściej.


Top: World: Polska: Zakupy: Zwierzęta

www. omegazoo. pl -MFA

www. videozoo. one. pl - zmiana adresu

sklepdlazwierzat. pl - domena na sprzedaż

www. podpsemikotem. pl - MFA

www. jobo. pl - nie wiem czy zgodne z polityką jakościową, na dole strony polecane sa min: emule/ nero/download gry/cracki/free mp3/All Player/Bearshare/oczka wodne/sztukateria/sex shop

e-karmy. pl - ogłoszenia zamiast sklepu

www. petworld. itl. pl - brak strony


Jeśli moja pomoc nie wyląduje w śmietniku, to w wolnych chwilach będę co jakiś czas publikował w tym wątku znalezione śmieci
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Dzięki za publikację poprzedniego posta
Dzisiaj następna porcja:

Szczerze mówiąc miałem wrażenie jakbym się cofnął w czasie, mnóstwo stron w podanych kategoriach wygląda jak w czasach telemagicznych modemów o wielkości cegły, choć jest tam kilka perełek.

Wracając do tematu, skupiłem się dzisiaj tylko na stronach, które nie istnieją.


Top: World: Polska: Dom: Zwierzaki: Terrarystyka

karliki. w. interia. pl - brak strony

213. 192. 115. 42/~marta/straszyki/ - brak strony (swoją drogą ciekawostka ten adres)


Top: World: Polska: Dom: Zwierzaki: Terrarystyka: Pająki

ptasznikarnia. ifastnet. com/ news.php - brak strony

Top: World: Polska: Dom: Zwierzaki: Terrarystyka: Węże

eg. piwko. pl- brak strony

Top: World: Polska: Dom: Zwierzaki: Terrarystyka: Żółwie

gad. w. domu. w. interia. pl - strona nie istnieje
 

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
Hej ho. Jestem tutaj nowym redaktorem, który pozwoli³ sobie odgrzaæ stary (najnowszy tutaj) w±tek :D

U¿ytkownik Kuras poruszy³ kilka ciekawych kwestii na które postaram siê odpowiedzieæ wedle znanego mi obecnego stanu rzeczy.

Kuras said:
Wczoraj napisa³em na forum pro¶bê, która zosta³a zamieciona do archiwum.
Rozumiem, ¿e pro¶ba by³a niewygodna.
Domniemanie jest równoznacznie z wró¿eniem. Emocje czêsto towarzysz± osobom, których wnioski s± odk³adane z rozlicznych przyczyn.

Poczyta³em sobie trochê forum i wyczyta³em ¿e nie ma ¿adnych gwarancji, ¿e robicie to w czasie wolnym, itp. itd - krótko mówi±c jeste¶cie wolontariuszami.
Prawda. Edycja jest dobroduszna, nie ma nawet podpisanej umowy wolontariatu, czyn spo³eczny :p

Moim zdaniem nie mo¿na jednak przyznawaæ sobie statusu ¦wiêtej Krowy z tego powodu, ze robicie to za darmo i w czasie wolnym. Przecie¿ zg³aszaj±c siê na redaktorów liczyli¶cie siê chyba z tym, ¿e bêdzie Wam zabiera³o to sporo czasu.
Emocje.

Tak siê sk³ada ¿e i ja zatrudniam wolontariuszy i w ¿yciu nie zgodzi³bym siê, by nie robili tego co zosta³o ustalone, motywuj±c to tym ¿e robi± to za darmo i w czasie wolnym.
Ustalone jest, ¿e edytor powinien maksymalnie w przeci±gu czterech miesiêcy zaj±æ siê kategoriami pod jego piecz±. Nie ma obowi±zku padania na kolana przed wnioskodawcami.

Na mojej stronie równie¿ publikowane s± og³oszenia, które czasem nie spe³niaj± wymogów regulaminowych. (...) By u³atwiæ sobie ¿ycie, zrobili¶my sobie kilkana¶cie checkboxów z najczê¶ciej wystêpuj±cymi b³êdami. W ten sposób odrzucenie 90% og³oszeñ wymaga 3-4 klikniêæ a zainteresowany przynajmniej wie co zrobi³ ¼le.

Nie wierzê ¿e takiej organizacji jak DMOZ nie staæ na tak proste narzêdzia.
W mojej krótkiej praktyce redaktorskiej nie zdarzy³a siê jeszcze potrzeba informowania o statusie zg³oszenia URL. Jednak¿e w przypadku braków merytorycznych bad¼ techinicznych osobi¶cie kontaktuje siê listownie z webmasterami (najczêstszymi wnioskodawcami) co do ich stosunku do sprawy. Nale¿y wzi±æ pod uwagê, ¿e to nie edytor prosi o umieszczenie wniosku, tylko wniskodawca prosi o dodanie URL do katalogu Open Directory Project.

Kiedy¶, dawno temu by³ sobie redaktor, który pisa³ o przyczynach odrzucenia, wiêc jednak mo¿na jak siê chce.
Kwestia redaktorów danych kategorii i kultury wnioskodawców.

Jestem pewien, ze moja strona zosta³a odrzucona poniewa¿ widzê w interesuj±cej mnie kategorii strony których domeny zosta³y zarejestrowane du¿o pó¼niej ni¿ na ja doda³em stronê do DMOZu.
Twój wniosek tyczy³ siê kategorii, której nie redagujê zatem nie mogê odpowiedzieæ na t± kwestiê.

Czy naprawdê tak ciê¿ko odpowiedzieæ na moj± pro¶bê o powody odrzucenia strony?
Z regu³y im czê¶ciej siê o to pyta, tym szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku s± mniejsze. Choæ naturalne jest, ¿e jak na czym¶ nam zale¿y to "naciskamy", czêsto obieraj±c przy tym nieprawid³owe ¶rodki.

Tym bardziej ¿e nie zale¿y mi ani na pozycjonowaniu (bo jestem na pierwszych miejscach w google pod interesuj±cymi mnie frazami), ani na zwiêkszeniu PR (mam ju¿ 5 a na 6 przyjdzie mi poczekaæ co najmniej kilka lat), ani na kasie bo strona jest pro-spo³eczna i nie zarabiam na niej, tylko do niej dok³adam).
Katalog ODP nie s³u¿y do pozycjonowania stron.

Zale¿y mi na jej jak najwiêkszej popularyzacji, z powodów statutowych.

Ponawiam wiêc moj± pro¶bê o informacjê na temat przyczyn odrzucenia, bo mam nadziejê ¿e moje niezadowolenie z pracy redaktorów, które wyrazi³em w tym w±tku nie bêdzie przyczyn± jej kolejnego odrzucenia.
Kwestia edytora, który siê tym zajmowa³.


Redagowanie kategorii, czêsto w pojedynkê, nie jest rzecz± banaln±. Strony siê zmieniaj±, a wnioskodawcy niejednokrotnie chc± promowaæ strony, które nie spe³niaj± standardów ODP. Ba, nawet nie czytaj± zasad zg³aszania stron. Pewnie równie¿ s± "¦wiêtymi Krowami", którym wniosek siê nale¿y jak psu buda. Otó¿ nie. Czêsto jest ró¿nica miêdzy tym, jak widzimy nasz± stronê, a tym, jak widz± j± inni. Sami redaktorzy maj± obowi±zek zg³aszania swoich powi±zañ ze stronami, które umieszaj± w katalogu.

Katalog nie ¶pi, choæ w nat³oku ró¿nych spraw edycje siê przeci±gaj± w czasie to prêdzej, czy pó¼niej zostaj± one weryfikowane.


Od 21 maja 2005 roku, zgodnie z oficjalnymi informacjami podanymi na tym forum, nie ma mo¿liwo¶ci pytania siê o status zg³oszenia [patrz: https://www.resource-zone.com/forum/faq.php?faq=rz_faq#faq_status_faq_item ]. Zatem o konkretne zg³oszenia nale¿y siê pytaæ odpowiednich redaktorów kategorii, poniewa¿ czêsto nie maj± czasu na korzystanie z tego publicznego forum.

To tyle ode mnie, weso³ych ¶wi±t i do siego roku! ;)
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Witaj bjfs!
Bardzo się ciesze że do szanownego grona dołączył nowy redaktor.
Zgadza się, ze w mojej wypowiedzi znalazło się sporo emocji - myślę że sytuacja je usprawiedliwiała, Po prawie dwóch latach, doszedłem do wniosku że nie zobaczę mojej strony w DMOZie, więc generalnie temat nie jest już dla mnie emocjonujący. Po prostu się pogodziłem.

Nie rozumiem jednak sytuacji gdy osoba, która zgłosiła się na moderatora katalogu nic, lub niewiele robi bo na to pozwala jej regulamin.

Jaki zatem jest sens zgłaszania się na moderatora ?

Jeśli chodzi o pozycjonowanie, może nie jestem na bieżąco, czy ilość stron linkujących do konkretnej domeny przestała mieć już znaczenie?

Mnie tam rybka - jestem i tak w TOP1 na wszystkie interesujące mnie frazy - i tylko dlatego wspomniałem w poprzednim poście o pozycjonowaniu.

Dzięki za odpowiedź i życzenia. Ja również życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku !

Pozdrawiam
 

kacka

World/Polska
Joined
Jun 27, 2005
Witam,
Ka¿dy z nas jest wolontariuszem, który pracuje dla dobra ODP. Polska wersja katalogu zawiera na chwilê obecn± 75233 stron ju¿ wpisanych. Mo¿e siê wydawaæ i¿ redaktor nie ma "nic do roboty, oprócz dodawania nowych stron". Nale¿y jednak pamiêtaæ i¿ tak wielk± liczbê wpisanych ju¿ stron trzeba do¶æ czêsto przegl±daæ i chocia¿by aktualizowaæ adresy czy te¿ usuwaæ wyga¶niête i nieobecne w Internecie witryny. Do tego zagadnienia dochodzi jeszcze przeprowadzanie reorganizacji struktur katalogu na bardziej logiczn±, tworzenie powi±zañ miêdzy kategoriami a to wszystko dla dobra ogólnego i szybszej nawigacji. Nie mo¿na równie¿ zapominaæ o przysz³o¶ci DMOZU, czyli pocz±tkuj±cych redaktorach. St±d te¿ trzeba wygospodarowaæ czas na przegl±danie i pomoc oraz odpowiednie ukierunkowanie m³odszych sta¿em. Wszystko wygl±da na proste z zewn±trz, ale gdy g³êbiej wejdziemy w temat wszystko okazuje siê trudniejsze ni¿ siê wydaje.

Na koniec jeszcze cytat z poradnika redaktora:
Otwarty Katalog dumny jest z faktu, ¿e stanowi darmowe, niekomercyjne i otwarte ¼ród³o informacji dla spo³eczno¶ci sieciowej. Wybór, ocena, opis i organizacja wszystkich stron internetowych w sposób sprawiedliwy i rzetelny to kluczowe elementy procesu redakcyjnego. Opieramy siê na bezinteresowno¶ci naszych redaktorów-ochotników i zdecydowanie odwodzimy kogokolwiek z nich od przyjmowania albo ¿±dania jakiegokolwiek wynagrodzenia za zaanga¿owanie w Otwarty Katalog. Dodatkowo, staramy siê nie dopu¶ciæ do przekupywania redaktorów przez zg³aszaj±cych strony w zamian za wpisy w katalogu. Redaktorzy przy³apani na przyjmowaniu lub ¿±daniu ³apówek za umieszczanie stron lub niesprawiedliwe promowanie ich w stosunku do innych stron zostan± usuniêci z Katalogu.
Konflikt interesów mo¿na zg³osiæ: http://report-abuse.dmoz.org/?cat=World/Polska
Pozdrawiam.
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Witam
Wcale nie neguję tego ze redaktorzy mają więcej pracy niż tylko dodawanie stron. Wiem to akurat po mojej pracy - to co widać to zaledwie 10% tego co naprawdę muszę robić.

Tyle, że mnóstwo kategorii jest opuszczonych i zaniedbanych, redaktorów za mało a nowi nie są przyjmowani zbyt chętnie.

Z reguły zaś redaktorzy odpowiadają, ze robią to za darmo i że nie mają czasu - z tym się nie zgadzam, bo uważam że nie zgłaszam się tam, gdzie brak czasu nie pozwoli mi się wywiązać z obowiązków. Brak wypłaty również nie jest dla mnie argumentem, przecież od początku było wiadomo, ze będzie za darmo.


Są kategorie które mają więcej szczęścia do moderatorów, są takie które mniej. W jednej kategorii dodano moją stronę w tydzień po zgłoszeniu -w innej czekam dwa lata. Problem w tym że tak naprawdę nie ma gdzie tego zgłosić - nadużycie to nie jest, napisać do redaktora nie bardzo wolno.

Moje wypociny tutaj nie są typowym przykładem narzekania na pracę redaktorów - ja sam zajmuje się w gruncie rzeczy czymś podobnym, również jako wolontariusz i wiem ile osób nie jest zadowolonych z mojej pracy, głównie ze względu na fakt że nie mają pojęcia jak to wygląda z mojej strony.

Ja w sumie Wam kibicuję i chętnie bym pomógł, niestety moje doświadczenie okazało się niewystarczające do objęcia stanowiska redaktora.

Spróbuję zadać pytanie na które może uda mi się uzyskać odpowiedź:

Czy kategoria: Top: World: Polska: Dom: Zwierzaki ma redaktora, czy nie?

Teraz widnieje tam redaktor, który już kiedyś ją redagował, później była bez redaktora i wrócił ponownie.
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Czêsto na tym forum pojawiaj± siê pytania w³a¶cicieli stron, którzy chc± wiedzieæ, czy i kiedy ich strony pojawi± siê w ODP. Niektórzy, na szczê¶cie nie wszyscy przy okazji psiocz± na leniwych redaktorów. Chcê w tym miejscu przypomnieæ o chyba zapomnianej sprawie: Katalog ODP nie jest tworzony z my¶l± o w³a¶cicielach stron. Katalog ODP tworzony jest dla ludzi poszukuj±cych posegregowanych tematycznie warto¶ciowych informacji.
W zwi±zku z tym kilka cytatów.

1. Cytat z formularza zg³aszania stron:
Dziêkujemy za zainteresowanie ODP. Nie jest trudno zaproponowaæ sugerowan± stronê, ale prosimy starannie wype³niæ ten formularz. Zwracamy uwagê, ¿e ODP nie jest automatyczn± wyszukiwark± i ¿e nie katalogujemy wszystkiego. Wpisujemy tylko strony zawieraj±ce oryginaln±, niepowtarzaln± tre¶æ. Prosimy wiêc o wybaczenie, je¶li proponowana strona nie zostanie wpisana.
[...]
Zauwa¿cie, ¿e ODP nie jest wyszukiwark± i ¿e redaktorzy ODP s± dumni z tego, ¿e starannie wybieraj± wpisy warte uwagi u¿ytkownika ODP.
Nie akceptujemy wszystkich zg³oszeñ, ale odmowa wpisu nie oznacza krytyki jej autora.
[...]
W zamian za rozwa¿enie przez ODP mo¿liwo¶ci wpisania zg³aszanej przeze mnie strony do katalogu, zobowi±zujê siê:
  • zastosowaæ do obowi±zuj±cych w ODP zasad korzystania.
  • Nie wysuwaæ ¿adnych roszczeñ zwi±zanych z tym zg³oszeniem, a dotycz±cych wpisania zg³oszonej strony, jej umieszczenia w Katalogu lub usuniêcia z Katalogu tej lub jakiejkolwiek innej strony albo u¿ytego w Katalogu jej tytu³u lub opisu
  • Udzieliæ Netscape Communications Corporation niewy³±cznej, bezp³atnej licencji na u¿ywanie, publikowanie, kopiowanie, redagowanie, modyfikacjê mojego zg³oszenia, a tak¿e na tworzenie dzie³ pochodnych na jego podstawie. ("Zg³oszenie" znaczy tutaj tyle co tytu³ i opis strony a nie sama strona lub jej zawarto¶æ.)
Przyjmujê tak¿e do wiadomo¶ci, ¿e Netscape i ODP maj± nieograniczone prawo do dowolnego okre¶lania struktury i zawarto¶ci katalogu i ¿e - jako ¿e strona mo¿e zostaæ przeniesiona lub usuniêta z katalogu w dowolnej chwili - nie mogê byæ pewnym jej istnienia w katalogu pod ¿adnym wzglêdem.
2. Cytat z przyklejonego w±tku na tym forum:
Wyszukuj±c zasoby warte umieszczenia w katalogu korzystamy z w³asnej znajomo¶ci danej tematyki, z wyników wyszukiwania przez wyszukiwarki, z katalogów bran¿owych itp. Sugestie zg³aszane przez u¿ytkowników s± tylko jednym z wielu ¼róde³. Mo¿emy z nich skorzystaæ, mo¿emy je uznaæ za nieprzydatne, ale nie czujemy siê zobowi±zani do t³umaczenia siê z naszej subiektywnej oceny.

¯adna strona nie ma zagwarantowanego wpisu w ODP ani rozpatrzenia sugestii w jakim¶ konkretnym terminie. Typowe okresy oczekiwania w wielu kategoriach siêgaj± roku.
Je¶li chodzi o znalezione w katalogu b³êdy, takie jak przedstawione powy¿ej, to szybsz± form± zg³oszenia takich jest znalezienie na stronie danej kategorii formularza uaktualnij wpis i opisanie w nim problemu. Ten formularz trafi bezpo¶rednio do zainteresowanych redaktorów, którzy przecie¿ nie musz± tutaj zagl±daæ.

Informacja o redaktorach danej kategorii jest widoczna na dole strony. Ponadto w kategorii mog± redagowaæ wszyscy redaktorzy, którzy maj± uprawnienia w kategorii nadrzêdnej oraz redaktorzy o specjalnych uprawnieniach, którzy mog± redagowaæ w ca³ym katalogu.
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Witam

Ludzie psioczą bardzo często już po tygodniu oczekiwania, znam to z autopsji, są tacy co psioczą po 2 latach oczekiwania.

Są tacy co dodają strony, których title to: New Page 1, a są tacy, którzy dodają strony wysoko ocenione w branżowych konkursach.


Nie można ich wrzucać do jednego worka.

ODP nie musi spełniać oczekiwań osób dodających strony, ale bez dodających strony ODP będzie tylko i wyłącznie prywatnym katalogiem redaktorów.

Jak wiadomo, praca wielu polskich redaktorów ODP nie jest postrzegana pozytywnie przez wiele osób - może to nasza narodowa cecha, może niektórzy z nich naprawdę zachowują się jak święte krowy. Może warto zadbać o lepszy kontakt z dodającymi dla wspólnego dobra.

Przyznam że nie spodziewałem się już jakiejkolwiek odpowiedzi na ten wątek, to że po kilku miesiącach nawiązał sie jakiś dialog jest dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem i bardzo się cieszę, że i na naszym polskim forum coś się ruszyło.

Spróbuję dodać jeszcze raz stronę, która od 2 lat próbuję dodać, może i tam się uda - jest podobno coś takiego jak magia świąt :D

Pozdrawiam
 

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
Kwiatów nie trzeba :D

Co do narodowej cechy... co¶ w tym jest. Ale to temat na osobny w±tek.
 

llukasz

Member
Joined
Feb 18, 2008
UP. Pomy¶la³em, ¿e u¿ytkownicy mog± czuæ siê 'dziwnie' patrz±c na, ju¿ kawa³ek czasu temu, zakurzone tematy. Tak wiêc przypominam, ¿e polska czê¶æ Resource-zone jeszcze nie wyparowa³a z powierzchni bazy danych (jak na razie) i mo¿na, a wrêcz nale¿y z niej korzystaæ :). Kierujê to g³ównie do u¿ytkowników, bo to miejsce, które ma byæ platform± na linii (mam nadziejê nie frontu) u¿ytkownicy <-> redaktorzy.

pozdrawiam
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Z mojej strony dialog tutaj po prostu umarł z przyczyn naturalnych. Moja strona nadal nie została dodana, mimo to żyje i ma się dobrze.

Przestałem się udzielać z kilku powodów, takich jak praca, rodzina, oraz fakt, że moją stroną nadal nie zlitował się żaden z redaktorów.

Jakiś czas po dyskusji w tym wątku przeczytałem sobie go ponownie i nadal nie zgadzam się z niektórymi argumentami, przedstawionymi przez redaktorów.

Być może w większości wypadków, przedstawiane tu argumenty są zasadne, jednak nie w moim przypadku.

1. moja strona nie jest niszowa
2. jest jak najbardziej dla użytkowników i zgodnie z zasadą że DMOZ nie jest dla właścicieli stron, tylko dla użytkowników powinna się w niej znaleźć.
3. jest jak najbardziej niekomercyjna, prospołeczna i spełnia bardzo istotne funkcje społeczne
4. zawiera unikalną treść
5. ma kilkaset tysięcy wyświetleń miesięcznie - w większości powracających osób
6. została oceniona bardzo wysoko w branżowych konkursach pod względem technicznym i merytorycznym
7. otrzymała bezpłatne wsparcie reklamowe od min, telewizji discovery, prasy ogólnopolskiej, branżowej i lokalnej


i mógłbym tak dalej wymieniać aż na kilka dobrych ruchów kółkiem myszki, tylko po co?

Wszystko to co miało zostać powiedziane na ten temat, zostało już powiedziane w tym wątku - bo jeśli ta strona nie zasługuje na swoją obecność w DMOZIE ze względu na swoją wartość dla użytkowników to ja naprawdę nie wiem po co jest dmoz, do prezentowania stron mających 30 wyświetleń dziennie lub blogów, których jedyną funkcją jest reklamowanie sklepu zoologicznego?


Z tej właśnie przyczyny mój dialog z redaktorami DMOZ umarł śmiercią naturalną, bo naprawdę cięzko mi uwierzyć, że przez ponad dwa lata redaktor kategorii nie znalazł czasu na dodanie jej do DMOZ.

Być może to media i branżowe konkursy nie mają racji, być może moja strona naprawdę nie jest nic warta, być może funkcja społeczna jaką pełni nie jest istotna - naprawdę ciężko mi jako jej właścicielowi ocenić.

Dlatego też od dłuższego już czasu mam tylko jedno marzenie - dwa zdania na maila od redaktora z informacją co w niej jest takiego, że nie może być dodana do DMOZ.

Wiem, ze to nie jest praktykowane, ale marzenia mają to do siebie że po prostu czasem się je ma, niezależnie od tego jak bardzo są niezgodne z regulaminem.

To co muszę uczciwie przyznać: inna moja strona w innej kategorii dostała się po 14 dniach oczekiwania, inna natomiast w tej samej kategorii (do której próbuję dodać stronę o którą mi chodzi) po zaledwie kilku miesiącach (zbudowana na tym samym silniku, ze znacznie mniejszą ilością odwiedzin, znacznie mniej wartościowa zarówno w mojej ocenie, jak i ocenie użytkowników)


Jako osoba pracująca wolontarystycznie znam dość dobrze sytuacje, w której za ciężką pracę zbieram joby od niezadowolonych moją praca ludzi, ludzi, którzy tak naprawdę nie mają pojęcia jak to wygląda z mojej strony - dlatego chyba mam tyle samozaparcia, by nadal czasem popróbować - bo mimo wszystko wierzę w to że takie idee jak otwarty katalog mają sens.

Na koniec mała prośba do redaktorów, spróbujcie się kiedyś postawić w roli człowieka, próbującego od blisko 3 lat dodać wartościową witrynę do DMOZU. Nie próbowalibyście dociec przyczyn, dla których nie została dodana?


Pozdrawiam
 

llukasz

Member
Joined
Feb 18, 2008
Kuras said:
1. moja strona nie jest niszowa
Tego ¿aden redaktor nie ma prawa stwierdziæ, a je¶li to zrobi³ to ¶wiadczy tylko o nim.

Kuras said:
5. ma kilkaset tysiêcy wy¶wietleñ miesiêcznie - w wiêkszo¶ci powracaj±cych osób
Ilo¶æ odwiedzin nie ma tu nic do rzeczy - tak samo jak i PR czy te¿ pozycja w google. Liczy siê warto¶æ merytoryczna i odpowiedni poziom techniczny + pewne sprawy zwi±zane z nienaruszaniem prawa etc. To czy Twoja strona dosta³a jakie¶ nagrody/dotacje lub te¿ to, ¿e jest czêsto odwiedzana, nie oznacza, ¿e jest lepsza od rzadko odwiedzanego bloga i nie daje gwarancji, ¿e zostanie ona przyjêta do katalogu.

Co do kontaktowania siê z osobami zg³aszaj±cymi stronê / ich autorami to nie wiem jak inni redaktorzy - ja wysy³am maila z informacj± co nale¿y poprawiæ, a po kilku miesi±cach bez zmian usuwam stronê z poczekalni. Co prawda poradnik redaktora nie specjalnie skupia siê nad rozstrzyganiem czy kontaktowaæ siê nale¿y czy nie to ja doszed³em do wniosku, ¿e nale¿y dopasowaæ sobie sposób kontaktu/nie kontaktu na polu u¿ytkownik->redaktor samemu - zgodnie z charakterem kategorii etc.

PS: A mo¿esz podaæ link do strony?
PS2: Na stronie z kategori± jest link do kontaktu z redaktorem, czy próbowa³e¶ z niego korzystaæ?
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Link do strony wysłałem przez PM.

Tak, próbowałem się skontaktować z redaktorem kategorii.
Ponieważ w module kontaktowym znajduje się informacja, że nie należy pytać o status strony zapytałem ogólnie w jakim czasie przyjmowane są strony do tej kategorii i dowiedziałęm się, że redaktor nie ma czasu i generalnie mu to lekko powiewa.

Pozdrawiam i bardzo dziękuję za dialog - jesteś pierwszym redaktorem, który mnie regulaminowo nie olał.
 

llukasz

Member
Joined
Feb 18, 2008
Ja nie chciałbym wchodzić w kompetencje redaktora kategorii, na której się nie znam, bo mógłby on to źle zrozumieć, ale uważam, że możesz zapytać go osobiście za pomocą formularza co musisz zrobić by strona została przyjęta. Czy też może sformułowałeś już takie pytanie? Nie masz go pytać kiedy zostanie przyjęta, ale jakie kryteria musi ona spełnić by została przyjęta. Na takie pytanie powinien odpowiedzieć...
 

Kuras

Member
Joined
Aug 16, 2007
Dziękuję za odpowiedź, pozwoliłem sobie napisać do redaktora kategorii przed chwilą.

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi na forum.

Pozdrawiam
 
Top Bottom