Welcome to Resource Zone.

Czas oczekiwania

Thread starter #1
Joined
Jan 21, 2007
Dzień dobry

Bardzo proszę napisać jaki jest w przybliżeniu czas oczekiwania na wpis w kategorii budownictwo po tej wielkiej awarii. Domyślam się, że macie Państwo wiele zgłoszeń i to znacznie wydłuża pracę.

Pozdrawiam

Tomasz
 
Thread starter #2
Joined
Jan 21, 2007
A pytam dlatego

A pytam dlatego, że od czasu, gdy dmoz ruszył nie została dodana ŻADNA strona.
 
Moderator #4

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Nie jeste¶my w stanie podaæ ¿adnego konkretnego terminu przejrzenia zg³aszanych stron. Jest to zale¿ne od tego, ile swojego czasu dany redaktor mo¿e po¶wiêciæ dla redagowanych przez siebie kategorii. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e strona zostanie przejrzana prawie natychmiast, a mo¿e równie¿, ¿e bêdzie musia³a poczekaæ d³u¿ej w poczekalni.

A pytam dlatego, ¿e od czasu, gdy dmoz ruszy³ nie zosta³a dodana ¯ADNA strona.
£atwo mo¿na sprawdziæ, ¿e od czasu uruchomienia serwera po awarii w drzewie World/Polska przyby³o kilkaset wpisów.
 
Thread starter #5
Joined
Jan 21, 2007
Dziekuje

Dziękuję za odpowiedź i ... przepraszam :)

Ja patrzyłem na polski dmoz, a nie zwróciłem uwagi że na drzewie w domenie .org przybyło tyle nowych stron. I w związku z tym mam jeszce jedno pytanie:
Czy jeśli zgłosiłem stronę przez polski dmoz, to można ją zgłosić także przez dmoz.org czy lepiej nie dodawac dwa razy tego samego?

Pozdrawiam

T.
 
Thread starter #7
Joined
Jan 21, 2007
re:

na stronach dmoz.pl i dmoz.org/world/polska.... jest różna liczba stron i czasem różnica jeśli chodzi o to, czy jest redaktor czy nie... dlatego pytam czy jest różnica w zgłaszaniu stron bezpośrednio przez dmoz.pl a między zgłaszaniem przez dmoz.org

Pozdrawiam T.
 
Moderator #8

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Strona dmoz.pl jest tylko kopi± ODP, aktualizowan± od czasu do czasu wg widzimisiê w³a¶ciciela strony. Jednak zg³osiæ stronê wystarczy tylko raz, poniewa¿ we wszystkich kopiach ODP odno¶niki dotycz±ce zg³aszania stron powinny prowadziæ do formularzy zamieszczonych na http://dmoz.org/
 
Thread starter #9
Joined
Jan 21, 2007
Dziękuje

Dziękuję za odpowiedź. Ale trochę się zmartwiłem, bo zauważyłem, że cała kategoria biznes nie ma redaktora.... :( - a tam pewnie poczekalnia jest dość wypełniona..

Pozdrawiam T.
 
Moderator #10

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
To, ¿e jaka¶ kategoria nie ma redaktora, to nie znaczy, ¿e nikt tam nie zagl±da. Redaktor kategorii nadrzêdnej mo¿e redagowaæ tak¿e we wszystkich podkategoriach, ponadto redaktorzy o uprawnieniach EDITALL mog± redagowaæ w ca³ym katalogu.
 
Thread starter #13
Joined
Jan 21, 2007
I na koniec

Nie chcąc już tyle męczyć :) mam ostatnie pytanie. Czy można się jakoś dowiedzieć czy strona została odrzucona ?

Dziękując za wszystkie odpowiedzi T.
 
Joined
Dec 22, 2006
A mo¿na w jakikolwiek sposób sprawdziæ czy strona jest jeszcze w poczekalni? Bo mi siê wydawa³o, ¿e ludzie tu na forum takie pro¶by zg³aszali, ale nie wiem dok³adnie.
 
Joined
Dec 22, 2006
A mo¿na jako¶ zg³osiæ stronê do 2 kategorii? Bo np szko³y pojawiaj± siê w edukacji i w kategoriach regionalnych/miejskich.
 
Joined
Dec 22, 2006
Dok³adniej to chodzi³o mi o uczelnie wy¿sze i s± zarówno w regionalnych jak i w nauka i edukacja/instytucje/uczelnie. Chod¼ ma to logiczny sens bo pasuj± do obydwu kategorii. Tylko czy to redaktorzy dodaj± do 2 kategorii, czy zosta³y zg³oszone do 2?
 
Top Bottom