Welcome to Resource Zone.

Bulgarians/Българи ?

stan

New Member
Joined
Jun 13, 2013
Здравейте,

наскоро попълних молба за да стана редактор на малка българска директория. Както предполагам знаете, всички насоки и цялата молба са написани на български език. В една от темите прочетох, че нямало активен Catmod на главната българска директория и молбите се разглеждат от чуждестранни такива. Та въпроса е, дали молба попълнена на български, има шанс в случая.
 

Elper

Curlie Admin
RZ Admin
Joined
Sep 15, 2004
Да, вие трябва да попълните заявление на български език.
Но можете да включите английски преводи на части от формуляра, тя може да бъде полезна за някои рецензенти. GoogleTranslate е това е ограничения.
 

jivko790

New Member
Joined
Apr 2, 2014
здравей видях че сте български редактори можели дами помогнете с моя сайт даго добавя в dmoz <url removed>
 
Last edited by a moderator:

bedio

New Member
Joined
Sep 25, 2013
Здравейте, пускам заявление за малка категория пак днес. Дали някой може да ми помогне?
 

ivailo0420

New Member
Joined
Jan 17, 2017
Здравейте днес се регистрирах
ще ми е приятно да ми разкажете повече за сайта и това как действа
Занимавам се със форуми и преди месеци направих един свой си
и бих искал да го популяризирам
 

Elper

Curlie Admin
RZ Admin
Joined
Sep 15, 2004
As you can see, there are no Bulgarian speaking DMOZ editors participating in Resource-Zone at the moment.
@jivko790 - That isn't a service we provide.
@bedio - I see you've applied several times to be editor and been rejected - the idea is to study the rejection notice (and reviewer comments) to improve your next request.
@ivailo0420 - The general idea is that you suggest a site, then an editor lists it, making sure it conforms to the editing guidelines. If you think you can do more than simply publishing your site, you can also apply to be an editor.

Google:
Както можете да видите, няма български говорещи DMOZ редактори, участващи в Resource-Zone в момента.
@jivko790 - Това не е услуга, ние предлагаме.
@bedio - Виждам, че сте приложили няколко пъти, за да бъде редактор и е отхвърлено - идеята е да се проучи обявлението за отхвърляне (и рецензент коментарите), за да се подобри следващата си искане.
@ivailo0420 - Основната идея е, че ви предлагам един сайт, а след това е редактор в него са изброени, като се уверите, че отговаря на указанията за редактиране. Ако мислите, че може да направи нещо повече от просто публикуване на вашия сайт, можете да се прилага и за да бъде редактор.
 

ivailo0420

New Member
Joined
Jan 17, 2017
Ами добре
гледам че по горе и в началото на темата има писали българи
 

didkap8555

New Member
Joined
Apr 28, 2017
Бих искал някой да ми помогне да добавя сайта ни Removed . com в директорията World/Bulgarian/Пазаруване_онлайн/Обяви/
 

Elper

Curlie Admin
RZ Admin
Joined
Sep 15, 2004
1/ No such service exists.
2/ We can't add or remove anything yet, the mirror at Dmoztools is not editable.

1 / Няма такова обслужване.
2 / Все още не можем да добавим или премахваме нищо, огледалото в Dmoztools не може да се редактира.
 

sttiliev

New Member
Joined
Mar 10, 2018
Location
Sofia
Здравейте,

може ли някой да ми помогне да добавя 2 функциониращи онлайн магазина, които съм ги правил аз или с молбата ми за редактор със същия ник?

Благодаря предварително.
 

ivailo0420

New Member
Joined
Jan 17, 2017
@Elper
Здравейте отново а как мога да стана редактор?
и мисля че моят сайт спазва нещата , и бих искал да съм редактор
и да вкарам моят сайт тук.
 

Elper

Curlie Admin
RZ Admin
Joined
Sep 15, 2004
First, find a category which interests you (which can be the one in which your site fits).
Then apply for it - there is a :apply: icon which opens the application form. We ask you to supply three sample sites (one of which can be yours); The sites must fit the category applied for, and it certainly helps if the titles and descriptions meet our style guidelines (available in a few languages, but not translated into Bulgarian yet :( )
Try to be as thorough as possible in the affiliations section; being over-inclusive is rarely harmful, but omissions often are.
Also, please consider that applying to be an editor simply to add your own site is not appreciated by the editing community.
Then it's just a matter of waiting for a volunteer reviewer to process your application - if accepted you can start right away - if rejected, the reasons are in the email, which should make it easier for a future attempt.
:)

Google:
Първо, намерете категория, която Ви интересува (която може да бъде тази, в която сайтът ви се вписва).
След това кандидатствайте за него - има: :apply:, което отваря формуляра за кандидатстване. Ви молим да предоставите три примерни сайтове (един от които може да бъде ваш); Сайтовете трябва да съответстват на категорията, за която кандидатствате, и със сигурност помага, ако заглавията и описанията отговарят на нашите указания за стила (на няколко езика, но не и на български език :confused: )
Опитайте се да бъдете възможно най-задълбочени в раздела "Присъединяване"; прекаленото включване е рядко вредно, но пропуските често са такива.
Също така, моля, имайте предвид, че кандидатстването за редактор просто да добавите свой собствен сайт не се оценява от редакторите.
След това е просто въпрос на чакане на рецензент на доброволеца да обработи кандидатурата ви - ако се приеме, че можете да започнете веднага - ако бъде отхвърлена, причините са в имейла, което трябва да улесни бъдещия опит.
:)
 
Top Bottom