Welcome to Resource Zone.

B³±d przy wysy³aniu formularza

terran25

Member
Joined
Jan 20, 2009
Wype³ni³em formularz zostania redaktorem ODP, ale kategoria okaza³a siê za du¿a dla pocz±tkuj±cego i zosta³em poproszony o ponowne wype³nienie formularza ale dla mniejszej kategorii. Zrobi³em to, ale przy wysy³aniu formularza jestem przekierowywany do formularza przywracania na stanowisko redaktora. Jeszcze nie jestem redaktorem, wiêc nie wiem dlaczego tak siê dzieje. :(

Po wyczyszczeniu pamiêci przegl±darki w koñcu siê uda³o ponownie wys³aæ wniosek ... przepraszam za k³opoty :)
 
Top Bottom