Welcome to Resource Zone.

Aplikacja do kategorii bez redaktora odrzucona z powodu...

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
Byæ mo¿e aplikujesz na zbyt wielk± kategoriê jak na obecne do¶wiadczenie i bardziej utrudni³oby to pracê systemu, ni¿ polepszy³o :D

Polecam aplikowaæ na mniejsz± kategoriê (g³êbiej, ni¿ podan± przez Ciebie), zweryfikowaæ swoje wpisy co do obowi±zuj±cych wytycznych b±d¼ spróbowaæ do³±czyæ do zupe³nie innej kategorii, aby wyrobiæ sobie do¶wiadczenie.

Je¶li Tobie zale¿y na umieszczeniu jedynie kilku stron i ¿adnej wiêcej, to zg³oszenie strony wystarczy...
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Marchlak said:
W sumie nie wiem co o tym myslec. Czy moze to byl blad? Czy aplikowac ponownie?
Mail z informacją o odrzuceniu zawierał sugestie również w tej sprawie. Wystarczy się do nich zastosować.
 
Top Bottom