Strony domowe u¿ytkowników prywatnych.

Discussion in 'Polski' started by niumen, Aug 24, 2004.

 1. niumen

  niumen Member

  Joined:
  Jun 7, 2004
  Messages:
  12
  Thread: World/Polska.
  Witam
  Ciekawi mnie jak s± interpretowane strony domowe osób, które maj± na celu promowanie "w³asniej osoby", a nie tylko w³asnej twórczo¶ci.
  Czy wnioski o dodanie do katalogu strony domowej musi spe³niaæ jakie¶ warunki.
  Czy poza wymaganiom jakie narzuca 'DMOZ', równie¿ bierze siê pod uwage szate graficzn±, ilo¶æ "¶wiecide³ek" typu JavaScript, oraz innych tego typu rzeczy, tzn aby nie by³o tego za du¿o ?
  Wiadomo równie¿ ¿e strony czysto amatorskie, zarówno te lepsze i gorsze, s± zamieszczone na "darmowych" serwerach, oraz posiadaj± nieciekawe adresy, czy alias do strony np. "domowej" mo¿e byæ rozpatrywany w sposób szczególny ?
  A na koniec zapytam czy to ¿e strona jest wpisana do katalogów innych "wyszukiwarek" i jest na wysokich pozycjach, czy to ma równie¿ znaczenie podczas dodawania nowych URL do katalogu 'DMOZ' ?
  Dziêkuje.
   
 2. wladek

  wladek Member

  Joined:
  Feb 28, 2002
  Messages:
  410
  Strony domowe gromadzone s± w odpowiedniej kategorii tematycznej: World/Polska/Spo³eczeñstwo/Strony_osobiste oraz ewentualnie w odpowiedniej kategorii regionalnej.

  Szata graficzna i ¶wiecide³ka, o ile nie utrudniaj± drastycznie zapoznania siê z w³a¶ciw± tre¶ci±, nie maj± wp³ywu na wpisanie strony.

  Do niedawna nie mia³o równie¿ ¿adnego znaczenia, na jakim serwerze umieszczona jest strona: na w³asnym, wynajêtym czy te¿ publicznie dostêpnym darmowym, jednak w ostatnich miesi±cach strony na darmowych serwerach s± pod szczególn± obserwacj±. Niestety nasili³y siê bowiem dwa nieprzyjemne zjawiska:

  1. usuwanie przez administratorów takich serwerów stron "zbyt" popularnych i generuj±cych zbyt du¿y ruch lub te¿ ograniczanie do nich dostêpu przez okresowe blokowanie lub limitowanie liczby po³±czeñ. W efekcie interesuj±ca strona na darmowym serwerze szybko przestaje byæ dostêpna.

  2. "porywanie stron" przez hakerów, którym uda³o siê zdobyæ has³o lub wyczekaæ na moment wyga¶niêcia okresu wa¿no¶ci strony. PO takim przejêciu cudzej strony s± na niej umieszczane (zamiast lub w g³êbi w³a¶ciwej tre¶ci) materia³y obsceniczne, nielegalne itp. W efekcie w katalogu pojawiaj± siê wpisy z tre¶ciami, których na pewno nie zalecamy i które na pewno nie pasuj± do wcze¶niejszego opisu oraz kategorii, do której taka strona zosta³a wpisana.

  To, czy strona jest wpisana do innych katalogów i na jakiej pozycji zupe³nie nas nie interesuje. Redaktorzy nigdy tego nie sprawdzaj±.
   
 3. niumen

  niumen Member

  Joined:
  Jun 7, 2004
  Messages:
  12
  Thx

  Dziêkuje za wyczerpuj±c± odpowied¼.

  pozdrawiam Niumen :)
   
 4. niumen

  niumen Member

  Joined:
  Jun 7, 2004
  Messages:
  12
  Pytanko....

  Czy mo¿na sprawdziæ jak du¿y jest czas oczekiwania na dodanie "strony prywatnej" ?

  Bo ju¿ spory czas temu doda³em swoj± stronke...a dalej jej w katalogu nie ma http://niumen.webpark.pl/ :)
   

Share This Page