Spam

Discussion in 'Polski' started by bzck, Sep 28, 2009.

 1. bzck

  bzck Member

  Joined:
  Sep 28, 2009
  Messages:
  2
  Witam nowy jestem w tym temacie i chcia³em zapytaæ czy dodaj±c kilka razy t± sam± stronê nie zostanie to potraktowane jako jaki¶ spam? Za du¿o jest tu niewiadomych i poprostu jako laik widz±c ¿e nie wyskakuje moja strona dodawa³em j± ponownie powiedzmy z 5 razy w przeci±gu 2 miesiêcy, ostatni± rzecz± na jakiej mi zale¿y jest zablokowanie mo¿liwo¶ci dodania strony do DMOZ.
   
 2. bjfs

  bjfs Editor

  Joined:
  Dec 20, 2007
  Messages:
  88
  Byæ mo¿e nie pomo¿e to w przyspieszeniu procesu przegl±dania sugerowanego przez Ciebie wpisu. Tak jak egzaminatora nie przekona ustawiczne "pan da 3" :p

  D³ugie przerwy wynikaj± z braku ochotników na dan± ga³±¼ katalogu, strona mo¿e zostaæ przesuniêta na inn± ga³±¼, b±d¼ sugestia nie zosta³a przyjêta w ogóle.

  Niestety nie ma mo¿liwo¶ci, aby u¿ytkownik zosta³ o tym poinformowany. Co najwy¿ej redaktor mo¿e, ale nie musi skontaktowaæ siê z osob± odpowiedzialn± za dan± stronê w ramach poprawy zastanej sytuacji.

  Je¶li strona nie spe³nia wymagañ znajduj±cych siê w opisie danej kategorii to niestety mo¿na byæ skazanym na wieczn± nie¶wiadomo¶æ...
   

Share This Page