Problem z dodaniem strony?

Discussion in 'Polski' started by aniolekx, Apr 28, 2009.

 1. aniolekx

  aniolekx Member

  Joined:
  Apr 28, 2009
  Messages:
  2
  Witam, ju¿ od jakiego¶ czasu próbuje dodaæ do katalogu dmoz stronê któr± na co dzieñ administruje. Niestety pomimo ¿e dodaje j± do tej samej kategorii co konkurencja nie ma wpisu. Czy panowie którzy bior± kasê za pozycjonowanie naprawdê zrobili tu tak± klikê ¿e ju¿ ¿adnej strony nie mo¿na dodaæ?

  Czekam na odpowied¼...
   
 2. bjfs

  bjfs Editor

  Joined:
  Dec 20, 2007
  Messages:
  88
  Moje kulawe t³umaczenie odno¶nie Twojego problemu ;-)

  ODP nie jest narzêdziem SEO, redaktorzy nie pobieraj± za swoj± "s³u¿bê" ¿adnych op³at. Proszê pamiêtaæ, by opis strony by³ obiektywny, a strona zawiera³a poprawne dane kontaktowe (praktycznie wszystkie, je¶li jest to strona biznesowa).
   
 3. babyair

  babyair Member

  Joined:
  Jul 9, 2009
  Messages:
  4
  Pomoc potrzebna!

  Ja przepraszam bardzo ale pomimo bardzo poprawnego opisu strony i wszystkich parametrów o które prosicie, pomimo, iz wszystko uczyni³am "po Bo¿emu" mojej strony <url deleted> nie ma!!!! Có¿ mam uczyniæ, jak funkcjonowaæ??? POMOCY !!!!!!!!!!!
   
 4. jaskch

  jaskch Moderator DMOZ Meta

  Joined:
  Jun 21, 2005
  Messages:
  174
  Prowadzenie biznesu wi±¿e siê m.in. z tym, ¿e nale¿y dok³adnie czytaæ wszystkie wyrazy na podpisywanych umowach i wysy³anych formularzach. Cytat z formularza zg³aszania stron:
  Wysy³aj±c formularz zgodzi³a¶ siê na powy¿sze warunki, wiêc po co zarzucaæ to forum wykrzyknikami i zadawaæ pytania, na które odpowied¼ ju¿ dosta³a¶?

  Ponadto cytat z przyklejonego w±tku na tym forum:
   

Share This Page