Forum /World/Polska po polsku

Discussion in 'Polski' started by wladek, Jul 20, 2004.

 1. wladek

  wladek Member

  Joined:
  Feb 28, 2002
  Messages:
  410
  Rozpocz±³em t³umaczenie oprawy tego forum. W zwi±zku z tym, ¿e publicznie dostêpne jest jedynie t³umaczenie wersji 2.6.3 programu vBulletin, a my u¿ywamy wersji 3.0.1, zdecydowa³em siê na t³umaczenie od pocz±tku, bez korzystania z dorobku poprzedników.

  Aby ustawiæ polsk± wersjê jêzykow± jako domy¶ln±, nale¿y po zarejestrowaniu siê przej¶æ do ustawieñ u¿ytkownika ("User CP", czyli User Control Panel) w lewym górnym rogu ekranu, a nastêpnie w grupie "Settings and Options" trzeba wybraæ "Edit Options". Teraz trzeba przej¶æ na sam dó³ ekranu, gdzie w ostatniej grupie ("miscellaneus options") znajduje siê pole "Forum Language", w którym mo¿na od dzi¶ wybraæ jeden z dwóch jêzyków: English (US) lub Polski (z pewno¶ci± wkrótce wybór bêdzie bogatszy...).

  Na razie proszê nie obiecywaæ sobie zbyt wiele po polskiej wersji jêzykowej: przet³umaczy³em dot±d zaledwie kilkana¶cie fraz. Bardzo proszê jednak o zg³aszanie w tym w±tku uwag, komentarzy i propozycji t³umaczenia ró¿nych komunikatów.
   
 2. niumen

  niumen Member

  Joined:
  Jun 7, 2004
  Messages:
  12
  Thx

  Polacy nie gêsi i swój jêzyk maj±.

  W imieniu u¿ytkowników nie-anglojêzycznych :) dziêkuje za tak genialne spolszczenie tego forum, ¶wietna robota.

  p.s. Nale¿y siê panu du¿e z piank± ;)
   

Share This Page